Co jsou to daně?

 

Daň je zákonem určená povinná platba. Daně jsou placené při určitých okolnostech a událostech, a to většinou pravidelně nebo v určitých intervalech (např. odměny, prodej, darování, dědictví). Důvodem existence daní je nutnost získat prostředky pro veřejný sektor k financování funkcí státu a veřejné správy:

 

 1. Základní funkce státu – jsou nutné pro existenci státu(zákonodárné a řídící orgány, policie, soudnictví, armáda…apod.).
 2. Doplňkové funkce státu – např. sociální funkce státu (pomoc sociálně slabým, tělesně postiženým, zdravotní péče….apod.) a ekonomické funkce státu –  např. údržba a výstavba infrastruktury.

 

Výše daní

 

Daně jsou nejčastěji určeny jako nějaký podíl základní hodnoty. Ta se označuje jako daňový základ. Může to být např. cena boží, příjmy – mzdy, zisk, velikost majetku apod. Základním způsobem klasifikace daní je dělení na:

 

 • Daně přímé  –   které platí poplatník sám na vlastní účet.
 • Daně nepřímé  –  které platí plátce daně, ovšem na účet poplatníka (od kterého předem daň vybere, např. formou přirážky k ceně).

 

Přímé daně –  dělení

Důchodové

Daň z přijmu fyzických  osob

Je stanovena zákonem o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. Poplatníky jsou všechny fyzické osoby, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují.

 

Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou:

 • příjmy ze závislé činnosti
 • příjmy ze samostatné činnosti
 • příjmy z kapitálového majetku
 • příjmy z nájmu
 • ostatní příjmy

 

Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob se vyčíslí dílčí základy daně dle jednotlivých paragrafů. Jejich součtem vzniká základ daně. Ten je možné očistit o nezdanitelné části a odečitatelné položky. Do této skupiny patří například hodnoty darů, odečet úroků, penzijní připojištění a pojištění, životní pojištění, odborové příspěvky, úhrada za další vzdělávání nebo náklady na výzkum a vývoj. Následně se spočítá daň, u které se uplatní slevy a daňová zvýhodnění (na poplatníka, manželku, ZTP/P, studium, vyživované dítě atd.).

 

Daň z přijmu právnických osob

Daň z příjmů je daní, která je uvalována na finanční příjem fyzických osob, obchodních společností nebo jiných právnických osob.

V České republice tuto daň upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Obecně dodavatel ze svého zisku z obchodu odvede státu část, kterou nazýváme daní z příjmu. Daň z příjmu se dělí na Daň z příjmu fyzických osob a Daň z příjmu právnických osob.

 

Majetkové

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je jedna z majetkových daní. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Výlučným příjemcem výnosů daně jsou obce, zatímco správu daně zajišťuje stát prostřednictvím finančních úřadů.

 

Daň z nemovitých věcí je souhrnným označením dvou různých daní:

 • daň z pozemků
 • daň ze staveb a jednotek

 

Každá z uvedených daní se stanovuje samostatně.

 

Předmětem daně jsou nemovité věci (pozemky, stavby, jednotky), které se nacházejí na českém území a které jsou evidované v katastru nemovitostí.

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí je majetková daň, která je součástí české daňové soustavy od 1. 1. 2014, zavedena byla zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 a nahradila do té doby existující daň z převodu nemovitostí.

 

 

Silniční daň

Předmětem této daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání, a to i když jsou vlastněna soukromými osobami. Poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu.

 

 

Nepřímé daně – dělení

 

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká univerzální daň. Princip této daně je v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Naopak odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli (plátci) zaplatil. Hlavní výhodou této daně pro státní rozpočet je, že se snadno vymáhá a subjekty se jejímu placení mohou hůře vyhnout.

 

V České republice byla tato daň zavedena 1. 1. 1993 a nahradila tak dříve používanou daň z obratu. Naše služby daňového poradce vám pomohou zoptimalizovat výši platby daně z přidané hodnoty.

 

Spotřební daň

Spotřební daň je nepřímá daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitých komodit na trhu. Účelem může být buď zvýšit příjmy státního rozpočtu nebo snížit prodávané množství zboží, jehož spotřeba je považovaná za škodlivou pro jednotlivce a/nebo pro společnost.

Nesplnění povinnosti platby daně je potrestáno pokutou nebo je dokonce bráno jako zločin.