Účetnictví pro fyzické osoby

 

Daňová evidence navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce 2004. Zůstává pouze účetnictví, kterým se v zákoně o účetnictví rozumí pouze podvojné účetnictví . Fyzické osoby, které chtějí vést evidenci na podobných principech, jako bylo jednoduché účetnictví, mohou vést tzv. daňovou evidenci a  to podle § 7b zákona o daních z příjmu. Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

 

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které

 • se nestaly účetní jednotkou
 • jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. Kč
 •  není účastníkem sdružení
 •  není zapsán v obchodním rejstříku

 

Cílem daňové evidence je zajištění:

 • Základu daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji
 • Stav majetku a závazků, které ovlivňují základ daně z příjmů
 • Tyto výdaje jsou využitelné pro další rozhodování a řízení firmy

 

Forma daňové evidence se odvíjí od jednotlivých složek obchodního majetku podnikatele. Pro peněžní prostředky je nejvhodnější forma evidence v deníku příjmů a výdajů, pro ostatní složky majetku a závazků jsou vhodné evidenční karty.

 

Typické položky do daňových příjmů/výdajů jsou:

Daňové příjmy ( ovlivňují základ daně)

Tržby

Náhrady od pojišťoven

Přijaté zálohy

 

Daňové výdaje

Nákup materiálu

Úroky z úvěru

Bankovní poplatky

Zaplacení zálohy

Mzdy

Zdravotní a sociální pojištění placené za zaměstnance

Provozní režie ( kancelářské potřeby, cestovné, …apod.)

 

Nedaňové příjmy (neovlivňují základ daně)

Osobní vklady

Přijaté dotace

Úvěry

 

Nedaňové výdaje

Splátky úvěru

Výběry pro osobní spotřebu

Nákup dlouhodobého majetku

Odvod DPH

Reprezentace

Dary

 

Daňová evidence podnikatelů obsahuje:

 • deník příjmů a výdajů
 • knihu pohledávek a závazků
 • karty dlouhodobého majetku
 • karty zásob
 • karty rezerv
 • karty pro zapisování nepeněžních transakcí
 • mzdovou evidenci
 • pokladní knihu
 • evidenci stálých plateb
 • knihu jízd

 

Deník příjmů a výdajů

Evidence příjmů a výdajů tvoří hlavní součást daňové evidence. Zápisy se provádějí v deníku příjmů a výdajů. Zde se zachycují jak platby skutečné, tak i nepeněžní transakce, které snižují rozdíl mezi příjmy a výdaji.

 

Kniha pohledávek a závazků

Tato kniha slouží podnikateli jako přehled, kdo a kolik mu dluží a naopak. Do knihy se zapisuje vždy, pokud dojde ke vzniku, změně nebo zániku pohledávky a závazků.

 

Karty dlouhodobého majetku

Majetek je rozdělen na hmotný a nehmotný majetek. Nehmotný majetek přesně vymezuje zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., dále pak vyhláška č. 500/2002 Sb., a České účetní standardy. Hmotný majetek je popsán v zákoně o daních z příjmů, přesněji zákonem 586/1992 Sb., Patří sem i movité věci, jejichž hodnota je vyšší než 40 tisíc a doba použitelnosti je delší než 1 rok.

Každý majetek má svoji kartu, kde musí být tyto náležitosti:

 • Název a popis majetku
 • ocenění majetku
 • datum a způsob pořízení majetku
 • způsob využití
 • datum uvedení do užívání
 • údaje o zvoleném způsobu daňových odpisů
 • částky daňových odpisů za zdaňovací období a zůstatková cena
 • datum o způsobu vyřazení
 • ostatní údaje potřebné k identifikaci majetku

 

Evidence zásob

Zásoby se sledují v knize zásob. K datu inventarizace je nutné prokázat stav zásob v hmotných jednotkách a stanoveným způsobem je ocenit.

Na kartách zásob se zachycuje také hmotný majetek v ocenění od 3000 Kč včetně částky stanovené zákonem o daních z příjmu, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok , a to s označením, že s jedná o drobný hmotný majetek.

 

Karty rezerv – dle zákona č. 593/1992 Sb.

Podklady, podle kterých byla stanovená výše rezerv musí být řádně založeny. Na každou rezervu musí být vedena karta, na které jsou zachyceny částky, jak tvorby, tak čerpání rezervy, to vše s odvoláním na příslušné účetní doklady.

 

Inventarizace

Znamená porovnání skutečného stavu a majetku se stavem majetku a závazků vedeného v daňové evidenci. Podle zákona o daních z příjmu § 7 musí podnikatel zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků jednou v roce – a to poslední den zdaňovacího období.

 

 

Daňovou evidenci lze přehledně a jednoduše vést v účetním programu POHODA.