Účetní závěrka konsolidující účetní jednotky, konsolidovaných účetních jednotek, účetních jednotek pod společným vlivem a účetních jednotek přidružených

 

Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky mateřského podniku s jeho podílovou účastí v ostatních podnicích, které kontroluje nebo v nich má podstatný nebo rozhodující vliv.

Cílem konsolidované závěrky je podat akcionářům mateřského podniku komplexní informace o celkovém majetku, závazcích, kapitálu, nákladech a výnosech za ekonomicko-hospodářské seskupení podniků, které jsou kapitálově propojeny. Neslouží pro daňové účely.

Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát má formu tabulek. U konsolidované účetní závěrky musí být audit.

 

K zobrazení majetkových podílů slouží tyto tři metody:

Metoda plné konsolidace

Jde o dominantní postavení mateřského podniku nad podnikem dceřiným. Mateřský podnik rozhoduje o veškerém majetku a závazcích.

 

Metoda poměrné konsolidace

Mateřský podnik uplatňuje v přidruženém podniku pouze podstatný vliv, tzn.  nekontroluje  ho v plné míře.

 

Metoda ekvivalence

Tato metoda se používá při zahrnutí podniku, který je celý ovládán  ve shodě s dalšími podniky, mají-li shodný podíl na základním kapitálu ovládaného podniku.

 

Volba metody souvisí s tak zvanou mírou vlivu. Míra vlivu vyjadřuje podíl na rozhodování. Existuje vliv:

  • Rozhodující
  • Podstatný
  • Vyrovnaný

 

Přihlíží se i k míře účasti. Míra účasti je dána podílem vlastníka na základním kapitálu podniku.

 

Rozhodující vliv

Dává pravomoc ovládat finanční a provozní politiky dceřiného podniku tak, aby měl na tom mateřský podnik užitek. Vzniká vztah mateřský podnik – dceřiný podnik. Obě společnosti si zachovávají svoji subjektivitu, vedou vlastní účetnictví. Předkládají však souhrnné účetní výkazy, vystupují tedy jako jeden celek. Při rozhodujícím vlivu sestavuje mateřský podnik individuální účetní výkazy za sebe a také konsolidované účetní výkazy za použití metody plné konsolidace.

 

Podstatný vliv

Držení 20% – 50% hlasovacích práv v podniku znamená vlastnit podstatný vliv. Tvoří ho vztah investor – přidružený podnik. Vzniká pravomoc účastnit se rozhodování o finančních a provozních politikách přidruženého podniku, ale nelze je ovládat. Při podstatných vlivech se používá k výkaznictví metoda ekvivalence.

 

Vyrovnaný vliv

Dva či více spoluvlastníků, kteří se při podnikání dohodnou, že budou mít stejný rozhodovací vliv, se označuje jako vliv vyrovnaný. Tento vztah se označuje také jako spoluovládající – společné podnikání. Spoluvlastníci mají povinnost vykazovat účast ve společně ovládaném podniku metodou konsolidace nebo metodou ekvivalence.

 

Konsolidovanou účetní závěrkou za zabývá  Český účetní standard č. 020.