Pro koho je určeno manažerské účetnictví ?

 

Manažerské účetnictví je určeno především pro interní hospodářské jednotky. Slouží pro efektivní řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů (středisek). Má důvěrný, interní charakter, není regulováno státem. O jeho struktuře a využití si management rozhoduje sám.

 

Manažerské účetnictví je velmi individuální a musí vyhovovat potřebám řízení daného podniku. Poskytuje detailní informace o vnitřních vztazích v podniku. Předpokládají se poměrně krátké intervaly vykazování, kupříkladu měsíční výkazy.

 

Spolu s rozpočetnictvím tvoří interní účetnictví. Využívá údajů finančního účetnictví, kalkulací, operativní evidence, statistiky, používá statistických, matematických aj. metod a postupů.

 

Manažerské účetnictví je účetnictví nákladů a výnosů 

Jeho předmětem jsou nejen náklady, ale i výnosy, popř. cash flow. Umožňuje řízení a kontrolu (výstupy z manažerského účetnictví se používají při controllingu – poskytuje podklady manažerům pro jejich rozhodování.

 

Náklady

Znamenají vyjádření peněžní hodnoty všech spotřebovaných vstupů při produkci výrobků nebo služeb. Náklady je suma peněžních hodnot, které organizace účelně vynaložila na získání výnosů, bez ohledu na to, zda byly v daném období skutečně zaplaceny. Náklady lze také vyjádřit jako spotřebu zdrojů.

 

Náklady dělíme na:

 

Přímé náklady

Přímé náklady  jsou takové náklady, které lze přiřadit konkrétnímu nákladovému objektu.

 

  • Přímé náklady na výrobek (spotřeba materiálu na výrobu, prodejní náklady, náklady na jeho propagaci)
  • Přímé náklady na člověka (např. mzdové náklady, cestovní náklady, auto, mobilní telefon),
  • Přímé náklady na pobočku (souhrnné náklady všech pracovníků na pobočce a souhrnné režijní náklady pobočky

 

 

Nepřímé náklady

 

Nepřímé náklady jsou takové náklady, které nelze přiřadit konkrétnímu nákladovému objektu. Nepřímé náklady se též někdy nazývají jako režijní náklady. Vzhledem k tomu, že je nelze přiřadit k nákladovým objektům, jsou k nim rozpouštěny (jinými slovy nákladové objekty jsou jimi zatíženy) v poměru, který organizace určí jako nejvíce odpovídající (například dle počtu pracovníků, dle metrů čtverečních, dle stráveného času atd.).

 

Přímé i nepřímé náklady mohou být:

  • fixní
  • variabilní 

 

Fixní náklady

Fixní náklady jsou náklady, které přímo nezávisí na objemu vyprodukovaných výrobků nebo poskytnutých služeb. Například jde o náklady na pořízení a provoz budov, strojů, informačních technologií apod.

 

Variabilní náklady

Variabilní náklady jsou náklady závislé na množství vyprodukovaných výrobků nebo poskytnutých služeb. Jejich objem je přímo úměrný množství vyprodukovaných výrobků nebo služeb. Variabilní náklady rostou zároveň s rostoucím objemem produkce, na rozdíl od nákladů fixních. Typicky jde o cenu materiálu nebo spotřebu lidské práce, potřebné na produkci jednotlivého výrobku nebo služby.

 

 

Výnosy

 

Výnosy jsou souhrnem peněžních prostředků, které podnik získá ze všech svých činností (produkce výrobků nebo služeb) za určité období.

 

Výnosy se dělí na:

 

  • Provozní výnosy – získané z provozně-ekonomické činnosti – tržby za prodej výrobků nebo služeb
  • Finanční výnosy – získané z finanční investic, cenných papírů, vkladů aj.
  • Mimořádné výnosy – získané mimořádně, například prodejem odepsaného výrobního zařízení

 

 

Výnosy spolu s náklady tvoří hospodářský výsledek (hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady).

Pokud je hospodářský výsledek kladný, jde o zisk. Pokud je hospodářský výsledek záporný, jde o ztrátu.