Odpisování dlouhodobého majetku

Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku za určité období. Odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (pokles aktiv), jedná se tedy o náklad. Smyslem odpisování je rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Odpisy se používají pouze na dlouhodobý majetek, každý dlouhodobý majetek se postupně opotřebovává.

Opotřebení může být:

  • morální (v důsledku zastarání např. počítače, technologie…)
  • fyzické (v důsledku užívání např. opotřebení stroje, koroze…)

 

Dělení dlouhodobého majetku:

1) odpisovaný  – hmotný (budovy, samostatné movité věci – auta, stroje)

    – nehmotný (software, licence apod.)

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

• samostatné movité věci nebo soubory movitých věcí, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a předpokládaná doba užívání   delší než jeden rok (pokud účetní jednotka nestanoví jinak)

• stavby

• pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti déle než 3 roky

• základní stádo a tažná zvířata

• jiný dlouhodobý hmotný majetek

 

Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný

• vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč

• zřizovací výdaje

• nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

• software

• ocenitelná práva

• ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

  2) neodpisovaný – neztrácí časem na hodnotě, jejich hodnota se obvykle zvyšuje. Důvod neodepisování (např. pozemků nebo

uměleckých děl) je spíše ekonomický.

 

Rozlišujeme odpisy:

Účetní

Daňové

 

Účetní odpisy

Slouží k přehledu o skutečné výši hodnoty majetku a jeho opotřebení v důsledku užívání.

Účetní odpisy jsou součástí výsledku hospodaření. Každá účetní jednotka si může stanovit sama dobu použitelnosti majetku. Jsou vypočítávány zpravidla měsíčně.

 Funkce účetních odpisů:

nákladová       – přenáší hodnotu dlouhodobého majetku do hodnoty produkce

střádací           – představuje akumulaci peněžních prostředků na reprodukci dlouhodobého majetku,  které se získávají v tržbách za

realizované výkony

oceňovací        – umožňuje reálné ocenění dlouhodobého majetku (tzn. výpočet zůstatkové ceny)

           

Odpisovat lze dvěma způsoby:

a) z hlediska času       – vychází se z doby použitelnosti majetku (musí se odhadnout), počítají se s přesností na měsíce

 

b) z hlediska výkonu  –   vychází z předem stanovené výše výkonů ( např. u dopravních prostředků z celkového počtu

předpokládaných ujetých kilometrů za dobu životnosti auta).

 

Pravidla účetních odpisů upravuje zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

 

 

Daňové odpisy

Slouží ke stanovení daně z přijmu. Jedná se o roční odpisy, vykazují se na konci zdaňovacího období. Celková doba odpisování je dána zatříděním hmotného majetku do odpisové skupiny.

Daňové odpisy rozdělujeme na:

Rovnoměrné odpisování

Vstupní cena hmotného majetku se přenáší do základu daně rovnoměrně po celou dobu odpisování.

 

Zrychlené odpisování

Tento způsob odpisování respektuje skutečnost, že majetek je většinou nejvíce používaný v prvních letech používání. Nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odpisování, v dalších letech se hodnota ročního odpisu postupně snižuje.

 

Odpisování dlouhodobého majetku:

Skupina 1                      3 roky            kancelářské stroje, počítače…apod.

Skupina 2                      5 let               osobní a nákladní automobily, TV…apod.

Skupina 3                    10 let               klimatizační zařízení, kotle pro vytápění….apod.

Skupina 4                    20 let               budovy ze dřeva a plastů, oplocení…apod.

Skupina 5                    30 let               výrobní budovy, mosty, silnic …..apod.

Skupina 6                    50 let               administrativní budovy, hotely, školy…apod.

 

Daňové odpisy jsou v ČR upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu.