Účtová osnova – základní vysvětlení

Účtová osnova je seznam, na jehož základě sestavuje účetní jednotka svůj účtový rozvrh (tj. seznam účtů, které bude v účetnictví používat).  Podobu účtové osnovy stanoví Vyhláška č. 500/2002 Sb. Používání osnovy upravuje kromě vyhlášky i Zákon o účetnictví.

 

Několik typů účtových osnov

1)    Pro podnikatele

2)    Pro pojišťovny

3)    Pro banky

4)    Pro státní organizace

 

My se budeme zabývat účtovou osnovou pro podnikatele.

 

 

Účtová osnova se dělí na

  • Třídy
  • Skupiny
  • Účty

 

 

Třídy –  účtová osnova má 10 tříd (začíná od 0):

0         –    dlouhodobý majetek

1         –    zásoby

2         –    finanční účty

3         –    zaúčtovací vztahy

4         –    kapitálové účty a dlouhodobé závazky

5         –    náklady

6         –    výnosy

7         –    závěrkové a podrozvahové účty

8 a 9   –    vnitropodnikové účetnictví

 

Malé firmy zpravidla používají pouze třídy 0 – 7 (Vnitropodnikové účetnictví se používá ve velkých firmách).

 

 

Skupiny –  každá třída je rozdělena do skupin. Skupiny se značí podle účtové třídy a podle

                   počtu, které jsou ve třídě.

 

 

Účty – skupiny se ještě dělí na účty, které je možné rozdělit na:

a)     syntetické

b)    analytické

 

 

 

 

 

 

Každý syntetický účet má trojmístné označení kde,

 

  • První číslo je číslo účtové třídy.
  • Druhé číslo je číslo účtové skupiny.
  • Třetí číslo je vlastní číslo syntetického účtu účetní jednotky. Pokud to vyžaduje organizační struktura společnosti, dochází k dalšímu členění na analytické účty (většinou další tři číslice).

 

V účtovém rozvrhu musí společnost vycházet z označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy. Samotné účtové rozvrhy se v jednotlivých firmách liší. Záleží na jejich vykonávané činnosti, velikosti či organizačním uspořádání.  Během roku je možné účtový rozvrh doplňovat, jestliže se vyskytne účetní operace vyžadující zavedení nového syntetického nebo analytického účtu.

 

 

 

Účtová osnova stanovená vyhláškou 500/2002 Sb.

 

 

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

01   – Dlouhodobý nehmotný majetek

010 – Dlouhodobý nehmotný majetek
011 – Zřizovací výdaje
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 – Software
014 – Ocenitelná práva
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 – Stavby
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů
026 – Základní stádo a tažná zvířata
029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 – Pozemky
032 – Umělecká díla a sbírky

04 – Pořízení dlouhodobého majetku
040 – Pořízení dlouhodobého majetku
041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
043 -Pořízení dlouhodobého finančního majetku

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
050 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

06 – Dlouhodobý finanční majetek
061 – Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem
062 – Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem
063 – Realizovatelné cenné papíry a podíly
065 – Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
066 – Půjčky podnikům ve skupině
067 – Ostatní půjčky
069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
070 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům
072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 – Oprávky k softwaru
074 – Oprávky k ocenitelným právům
079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 – Oprávky ke stavbám
082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 – Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 – Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku
091 – Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
092 – Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
093 – Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
094 – Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku
095 – Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 – Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
097 – Opravná položka k nabytému majetku
098 – Oprávky k opravné položce k nabytému majetku

Účtová třída 1 – Zásoby

11 – Materiál
111 – Pořízení materiálu
112 – Materiál na skladě
119 – Materiál na cestě

12 – Zásoby vlastní výroby
121 – Nedokončená výroba
122 – Polotovary vlastní výroby
123 – Výrobky
124 – Zvířata

13 – Zboží
131 – Pořízení zboží
132 – Zboží na skladě a v prodejnách
139 – Zboží na cestě

19 – Opravné položky k zásobám
191 – Opravná položka k materiálu
192 – Opravná položka k nedokončené výrobě
193 – Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 – Opravná položka k výrobkům
195 – Opravná položka ke zvířatům
196 – Opravná položka ke zboží

Účtová třída 2 – Finanční účty

21 – Peníze
210 – Peníze
211 – Pokladna
213 – Ceniny

22 – Účty v bankách
221 – Bankovní účty

23 – Běžné bankovní úvěry
231 – Krátkodobé bankovní úvěry
232 – Eskontní úvěry

24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci
241 – Emitované krátkodobé dluhopisy
249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

25 – Krátkodobý finanční majetek
251 – Majetkové cenné papíry k obchodování
252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
253 – Dlužné cenné papíry k obchodování
255 – Vlastní dluhopisy
256 – Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti
257 – Ostatní realizovatelné cenné papíry
259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku

26 – Převody mezi finančními účty
261 – Peníze na cestě

29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
291 – Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

31 – Pohledávky
311 – Odběratelé
312 – Směnky k inkasu
313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 – Poskytnuté provozní zálohy
315 – Ostatní pohledávky

32 – Závazky
321 – Dodavatelé
322 – Směnky k úhradě
324 – Přijaté zálohy
325 – Ostatní závazky

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 – Zaměstnanci
333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 – Pohledávky za zaměstnanci
336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

34 – Zúčtování daní a dotací
341 – Daň z příjmů
342 – Ostatní přímé daně
343 – Daň z přidané hodnoty
345 – Ostatní daně a poplatky
346 – Dotace ze státního rozpočtu
347 – Ostatní dotace

35 – Pohledávky ke společníkům a sdružení
351 – Pohledávky k podnikům ve skupině
353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
355 – Ostatní pohledávky za společníky
358 – Pohledávky k účastníkům sdružení

36 – Závazky ke společníkům a sdružení
361 – Závazky k podnikům ve skupině
364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
365 – Ostatní závazky ke společníkům
366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti
367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 – Závazky k účastníkům sdružení

37 – Jiné pohledávky a závazky
371 – Pohledávky z prodeje podniku
372 – Závazky z koupě podniku
373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
374 – Pohledávky z pronájmu
375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů
376 – Nakoupené opce
377 – Prodané opce
378 – Jiné pohledávky
379 – Jiné závazky

38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
381 – Náklady příštích období
382 – Komplexní náklady příštích období
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
385 – Příjmy příštích období
386 – Kurzové rozdíly aktivní *
387 – Kurzové rozdíly pasivní *
388 – Dohadné účty aktivní
389 – Dohadné účty pasivní

39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
391 – Opravná položka k pohledávkám
395 – Vnitřní zúčtování
398 – Spojovací účet při sdružení

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
411 – Základní kapitál
412 – Emisní ážio
413 – Ostatní kapitálové fondy
414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
418 – Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
419 – Změny základního kapitálu

42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
421 – Zákonný rezervní fond
422 – Nedělitelný fond
423 – Statutární fondy
427 – Ostatní fondy
428 – Nerozdělený zisk minulých let
429 – Neuhrazená ztráta minulých let

43 – Výsledek hospodaření
431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

45 – Rezervy
451 – Rezervy zákonné
459 – Ostatní rezervy

46 – Bankovní úvěry
461 – Bankovní úvěry

47 – Dlouhodobé závazky
471 – Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině
473 -Emitované dluhopisy
474 – Závazky z pronájmu
475 -Dlouhodobé přijaté zálohy
478 – Dlouhodobé směnky k úhradě
479 – Ostatní dlouhodobé závazky

48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
481 – Odložený daňový závazek a pohledávka

49 – Individuální podnikatel
491 – Účet individuálního podnikatele

Účtová třída 5 – Náklady

50 – Spotřebované nákupy
500 – Spotřebované nákupy
501 – Spotřeba materiálu
502 – Spotřeba energie
503 – Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 – Prodané zboží

51 – Služby
510 – Služby
511 – Opravy a udržování
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentaci
518 – Ostatní služby

52 – Osobní náklady
520 – Osobní náklady
521 – Mzdové náklady
522 – Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti
523 – Odměny členům orgánů společnosti a družstva
524 – Zákonné sociální pojištění
525 – Ostatní sociální pojištění
526 – Sociální náklady individuálního podnikatele
527 – Zákonné sociální náklady
528 – Ostatní sociální náklady

53 – Daně a poplatky
530 – Daně a poplatky
531 -Daň silniční
532 – Daň z nemovitosti
538 – Ostatní daně a poplatky

54 – Jiné provozní náklady
540 – Jiné provozní náklady
541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
542 – Prodaný materiál
543 – Dary
544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
545 – Ostatní pokuty a penále
546 – Odpis pohledávky
548 – Ostatní provozní náklady
549 – Manka a škody

55 – Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů
551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 – Tvorba zákonných rezerv
554 – Tvorba ostatních rezerv
555 – Zúčtování komplexních nákladů příštích období
557 – Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku
558 – Tvorba zákonných opravných položek
559 – Tvorba opravných položek

56 – Finanční náklady
560 – Finanční náklady
561 – Prodané cenné papíry a podíly
562 – Úroky
563 – Kurzové ztráty
564 – Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
566 – Náklady z finančního majetku
567 – Náklady z derivátových operací
568 – Ostatní finanční náklady
569 – Manka a škody na finančním majetku

57 – Rezervy a opravné položky finančních nákladů
574 – Tvorba rezerv
579 – Tvorba opravných položek

58 – Mimořádné náklady
580 – Mimořádné náklady
581 – Náklady na změnu metody
582 – Škody
584 – Tvorba rezerv
588 – Ostatní mimořádné náklady
589 – Tvorba opravných položek

59 – Daně z příjmů a převodové účty
591 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
592 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená
593 – Daň z příjmů z mimořádné činností – splatná
594 – Daň z příjmu z mimořádné činnosti – odložená
595 – Dodatečné odvody daně z příjmů
596 – Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
597 – Převod provozních nákladů
598 – Převod finančních nákladů

Účtová třída 6 – Výnosy

60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
600 – Tržby za vlastní výkony a zboží
601 – Tržby za vlastní výrobky
602 – Tržby z prodeje služeb
604 – Tržby za zboží

61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob
610 – Změny stavu vnitropodnikových zásob
611 – Změna stavu nedokončené výroby
612 – Změna stavu polotovaru
613 – Změna stavu výrobku
614 – Změna stavu zvířat

62 – Aktivace
620 – Aktivace
621 – Aktivace materiálu a zboží
622 – Aktivace vnitropodnikových služeb
623 -Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 -Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

64 – Jiné provozní výnosy
640 – Jiné provozní výnosy.
641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
642 – Tržby z prodeje materiálu
644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení
646 – Výnosy z odepsaných pohledávek
648 – Ostatní provozní výnosy

65 – Zúčtování rezerv a opravných položek provozních výnosů
652 – Zúčtována zákonných rezerv
654 – Zúčtování ostatních rezerv
655 – Zúčtování komplexních nákladů příštích období
657 – Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku
658 – Zúčtování zákonných opravných položek
659 – Zúčtování opravných položek

66 – Finanční výnosy
660 – Finanční výnosy
661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
662 – Úroky
663 – Kurzové zisky
664 – Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů
665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku
667 – Výnosy z derivátových operaci
668 – Ostatní finanční výnosy

67 – Zúčtování rezerv a opravných položek finančních výnosů
674 – Zúčtování rezerv
679 – Zúčtování opravných položek

68 – Mimořádné výnosy
680 – Mimořádné výnosy
681 – Výnosy ze změny metody
684 – Zúčtování rezerv
688 – Ostatní mimořádné výnosy
689 – Zúčtování opravných položek

69 – Převodové účty
697 – Převod provozních výnosů
698 – Převod finančních výnosů

Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty

70 – Účty rozvažné
701 – Počáteční účet rozvažný
702 – Konečný účet rozvažný

71 – Účet zisků a ztrát
710 – Účet zisků a ztrát

75 až 79 – Podrozvahové účty