Co je účetnictví?

 

Účetnictví je ekonomickou disciplínou, která zachycuje informace o stavu a pohybu majetku a jeho zdrojů, nákladech, výnosech a výsledu hospodaření účetní jednotky.

Účetní jednotka je kapitálová nebo osobní společnost a sdružení podnikající za účelem dosažení nebo nedosažení zisku. Určitými vlastnostmi jsou účetní veličiny. Těmito veličinami jsou majetek, pohledávky, závazky, vlastní kapitál, náklady a výnosy účetní jednotky.

Účetnictví je systém založený na přesně stanovených a obecně uznávaných zásadách umožňující podávat věrný obraz skutečnosti a zajišťovat aby veškeré informace byly průkazné, správné a úplné.

 

Účetní doklady jsou originální písemnosti, které prvotně zaznamenávají hospodářské operace. Na základě účetních dokladů se následně píší účetní záznamy. Účetní doklady zajišťují průkaznost účetnictví, neboť ověřuji, že se hospodářské operace skutečně staly. Hospodářské operace, které jsou doloženy účetními doklady, nazýváme účetními případy. Bez účetních dokladů není možné účtovat.

 

Účetní doklady, které vznikly při kontaktu účetní jednotky s okolím, se nazývají externí účetní doklady – např. faktury, výpisy z účtu.

Účetní doklady, který vyplývají z vnitřní činnosti podniku, se nazývají účetní doklady interní – např. příjemky, výdejky.

 

Při vedení účetnictví postupují vybrané účetní jednotky podle ustanovení:

  • Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991, Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávními celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Slovníček pojmů v účetnictví

 

Daňová evidence – je to náhrada za dřívější  jednoduché účetnictví. Jejím prostřednictvím se zjišťuje základ daně z přijmu podnikání a jiné samostatné výdělečné jednotky.

 

Účetnictví – bývalé podvojné účetnictví. Základem účetnictví je podvojný zápis, to je zaznamenání každé položky současně na dva účty.

 

Účetní výkazy – je to jakýsi prostředník komunikace výsledků účetnictví uživatelům. Jejich souhrn se nazývá účetní závěrka.

 

Daň – povinná platba do veřejného rozpočtu. Daně jsou placeny pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech..

 

Plátce a poplatník

Poplatníkem je míněna osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani.

Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.

 

Každá účetní jednotka musí vést účetnictví od svého vzniku do svého zániku. Účtuje se podvojně o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví (účetní případy), tedy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a o nákladech a výnosech a hospodářském výsledku.

Každá účetní jednotka se  musí při vedení účetnictví řídit především zákonem o účetnictví a vyhláškou, která stanoví podobu účetní osnovy.

Na základě účetní osnovy si sestavuje každá účetní jednotka svůj vlastní účtový rozvrh, to je seznam účtů, které bude při vedení účetnictví používat.

Ministerstvo financí vydává České účetní standardy. Ty upravují zásady účtování majetku zdrojů krytí, sestavováním účetní závěrky, postupy účtování při konkurzu a likvidaci.

 

Účetnictví musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné.

 

Vedení účetnictví v účetním systému Pohoda

Účetní kancelář Numero vede účetnictví v účetním systému Pohoda.

Účetní program Pohoda
Účetní program Pohoda