Praktické rady jak založit společnost s.r.o.

 • Společnost s ručením omezeným je v praxi nejvíce zakládanou právnickou osobou.
 • Proces založení společnosti s.r.o. je poněkud složitým a časově náročným výkonem.

 

Co je potřeba před založením s.r.o. zvážit

 

Název společnosti

Je nutné vybrat takový název, který odpovídá ustanovení § 132 a násl. nového občanského zákoníku. To znamená, že název společnosti nesmí být zaměnitelný s jiným názvem společnosti zapsaným v obchodním rejstříku. Název společnosti je platný až dnem zápisu do obchodního rejstříku.

 

Sídlo společnosti

Společnost musí mít sídlo, které bude zapsáno v obchodním rejstříku. Sídlem se rozumí místo podnikání a musí být náležitě označeno. Ať je sídlo společnosti zařízeno kdekoliv (rozhodně musí být zapsané v Katastru nemovitostí), je potřeba mít písemný souhlas vlastníků nemovitostí, který nesmí být starší 3 měsíců a podpisy musí být úředně ověřeny.

 

Předmět podnikání 

Podnikat můžete na základě

 • živnostenského oprávnění – dle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kde si vyberete svůj obor v předmětech podnikání volných, řemeslných, vázaných nebo koncesovaných
 • na základě jiného oprávnění, vydané licence či povolení podle jiného zákona ČR

 

Jednatel nově založeného s.r.o

Jednatel je statutární orgán s.r.o. jež společnost zastupuje a jedná vůči třetím osobám. Jednatelem společnosti může být osoba starší 18-ti let, která je

 • svéprávná a bezúhonná
 • splňuje podmínky k provozování živnosti
 • nenastala u ní žádná ze skutečností (konkurs, insolvenční řízení….), která je dle ustanovení § 8 Živnostenského zákona překážkou provozování živnosti.

Společnost může mít více jednatelů.

 

Společník – též vlastník s.r.o.

Společník za společnost nejedná, pokud není zároveň i jednatelem společnosti. Společnost může mít jediného společníka, který vlastní 100% podílu,  a nebo více společníků.

 

Základní kapitál

Základní kapitál s.r.o. musí činit minimálně 1 Kč. V případě jediného společníka musí být základní kapitál splacen v plné výši před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku.  Je-li společníků více, může se před zápisem do obchodního rejstříku splatit pouze 30% základního kapitálu. Zbytek musí být splacen do 5-ti let.

 

Živnostenské oprávnění

Před zápisem do obchodního rejstříku musí mít společnost ohlášený předmět podnikání na živnostenském úřadě. 

 

Kroky k založení firmy:

Nejdříve je nutné nastudovat si řadu právních předpisů, jako např. živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský soudní řád, vyhlášku o závazných formulářích na podávání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, některé daňové zákony a další.

 

 • Sepsání zakladatelské listiny u notáře
 • Příprava dokumentace
 • Sepsání společenské smlouvy u notáře
 • Složení základního kapitálu  – založit účet v bance, na který budou vloženy vklady
 • Obstarání dokumentů – např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů apod.
 • Ohlášení živnosti na Živnostenském úřadu
 • Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku
 • Registrace na Finančním úřadu
 • Pořízení výpisu z živnostenského rejstříku

 

Založení společnosti je náročný běh na dlouhou trať. Proto, kdo nemá času nazbyt, je lepší se obrátit na profesionální firmu, která všechny tyto časově náročné a zdlouhavé úkony zařídí za vás.

Společnost Numero1 s.r.o. spolupracuje přímo s Notářem a specialisty na založení společnosti s.r.o.. Proto můžete mít kromě vedení účetnictví, daňového poradce i založenou společnost během několika minut.