Smlouva o vedení účetnictví – VZOR

 

 

Smlouva o dílo/Mandátní smlouva

 

 

 

Uzavřená mezi

 

Firma:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Zastoupená:

dále jen „mandant“

 

a

 

Firma: Numero1, s.r.o.

Adresa: Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

IČ: 29355711

Zastoupená:

dále jen „mandatář“

 

 

Článek I – Předmět smlouvy

 

 1. Předmětem této  smlouvy je poskytování služeb mandatáře  v těchto oblastech:
 • Zpracování podvojného účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • Zpracování mzdové a personální agendy.
 • Organizace účetnictví.
 • Zastupování před úřady
 • Poskytování účetního, ekonomického a daňového poradenství.

 

Článek II -  Povinnosti mandatáře

 

 1. Mandatář se zavazuje postupovat v jednotlivých oblastech při provádění účetní agendy s odbornou péčí a soustavným dodržováním termínů stanovených předpisy a zákony souvisejícími s předmětem této smlouvy. Současně se zavazuje dodržovat zákony a předpisy související s předmětem této smlouvy.
 2. Mandatář provádí činnost podle čl. 1 této smlouvy v místě sídla své firmy. Doklady k zaúčtování předá mandant /mandatáři ve firmě mandanta vždy ……dne v měsíci, pokud nebude dohodnuto jinak. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, přesouvá se termín předání dokladů na nejbližší pracovní den.
 3. Zpracované doklady vč. deníku, výsledovky a daňového přiznání k DPH budou za běžné období předány mandantovi do ….dne v měsíci (pokud nebude dohodnuto jinak), ve kterém se podává  daňové přiznání DPH. V případě, že nebudou termíny pro předání dokladů k zaúčtování mandantem dodrženy, posouvá se termín pro předání zpracovaných dokladů. Pokud tento termín připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, platí stejné ustanovení jako v článku II, odst. 2.
 4. Jestliže budou mandantovi doklady  vráceny z důvodu závad, které brání zaúčtování v souladu s předpisy a souvisejícími zákony, bude předání zaúčtovaných dokladů a účetních sestav  posunuto o počet pracovních dnů, o které se prodlouží jejich zpětné předání k zaúčtování.
 5. Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o činnosti mandanta vůči třetím fyzickým a právnickým osobám, a to po dobu 5ti let od skončení činnosti pro mandanta. Tato povinnost však neplatí vůči kompetentním státním orgánům. 

Článek III – Povinnosti mandanta

 

 1. Mandant vytvoří mandatáři podmínky odpovídající sjednaném výkonu činnosti a současně se zavazuje poskytovat další doplňující informace nezbytné pro sjednaný výkon činnosti mandatáře. V případě nedodržení tohoto ustanovení a neposkytnutí požadovaných informací nebo poskytnutí neúplných informací, neodpovídá mandatář za případné vzniklé škody. Mandant se zavazuje, že nezamlčí žádné informace týkající se předmětu této smlouvy.
 2. Mandant může do ….dnů po předání dokladů uplatnit reklamaci týkající se  nekompletnosti zaúčtování nebo chybně zaúčtovaných částek předaných účetních dokladů.

 

 

Článek IV – Cena a platební podmínky

 

 1. Smluvní strany se dohodly na ceně za činnost mandatáře následně:…………..

 

 1. V ceně za zpracování účetnictví je zahrnuto účetní poradenství, ekonomické a daňové poradenství.
 2. Účtované částky uhradí mandant převodním příkazem na základě vystaveného daňového dokladu a to v den splatnosti uvedeném na dokladu.
 3. Cena za speciální služby daňového poradce bude stanovena po dohodě s mandantem samostatně dle rozsahu služeb. 
 4. Ceny jsou stanoveny bez DPH.
 5. Pokud dojde  ke zvýšení objemu zpracovávaných dokladů, bude cena úměrně navýšena. Zvýšení úplaty týkající se předmětu smlouvy bude řešeno dodatkem k této smlouvě.
 6. V případě nedodržení termínu splatnosti vzniká právo účtovat smluvní pokutu ve výši …% z fakturované částky za každý den prodlení.

 

Článek V – Valorizace

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní odměny stanovená čl. IV bude valorizována podle průměrné míry inflace publikované Českým statistickým úřadem, a to zpětně k 1. lednu každého kalendářního roku.

 

 

Článek VI – Trvání smlouvy

 

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. V průběhu ….může být zrušena okamžitě kteroukoliv ze smluvních stran na základě písemného oznámení.
 2. Po uplynutí…lze smlouvu ukončit buď po vzájemné dohodě nebo výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď může uplatnit kterákoliv smluvní strana.
 3. Poruší-li jedna ze smluvních stran jakékoliv podmínky uvedené v této smlouvě, může to být pro druhou stranu důvod k okamžitému odstoupení  od smlouvy. 
 4. Všechna oznámení o odstoupení od smlouvy nebo výpovědi musí být vypracována písemně a doručena druhé straně doporučeně nebo předána osobně proti potvrzení o přijmu. 

Článek VII – Závěrečné ustanovení

 

 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích/originálech, z nichž každá strana obdrží po jednom exempláři. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma stranami.
 2. Úpravy nebo změny smlouvy jsou platné jen tehdy, mají-li písemnou formu a jsou podepsány oběma smluvními stranami.

 

 

 

V………  dne  …………..

 

…………………..                                                                            ……………………

  podpis mandanta                                                                                podpis mandatáře