Smlouva  o vedení  účetnictví, kdy ji použít

V případě, že se účetní jednotka rozhodne pro vedení účetnictví jinou právnickou nebo fyzickou osobou, tj. účetní firmou, měla by být uzavřena smlouva. Smlouva by měla být uzavřena tak, aby kromě předmětu smlouvy byly stanoveny povinnosti a práva obou smluvních stran.

 

Smlouva o vedení účetnictví by měla obsahovat

 

Článek I  –  ÚČASTNÍCI  SMLOUVY

 

Firma

zapsaná v obchodním rejstříku…..

adresa…….

IČO:

DIČ:

 

zastoupená…….

 

a

 

Firma

zapsaná v obchodním rejstříku….

adresa:

IČO:
DIČ:

 

zastoupená…..

 

 

 

Článek II  – PŘEDMĚT  SMLOUVY

 

Je nutné co nejpřesněji vymezit předmět smlouvy, aby nedocházelo k nedorozumění obou zúčastněných stran. Jestliže se předmět smlouvy vymezí nepřesně, může se stát, že klient bude chtít po účetní firmě zpracovat i to, co nebylo ve smlouvě vymezeno a to vše za cenu, která bude stanovena ve smlouvě.

 

 

Článek III  –  PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁŘE

 

Stanovení termínů pro předání dokladů je pro obě strany výhodné. Pokud klient předá k zaúčtování takové doklady, ve kterých nebude např. jednoznačně uveden účel nákupu, budou chybět podpisy osob odpovědných za účetní případy, budou chybět kopie smluv vztahující se k dalším účetním dokladům apod., nebude možné provést řádné zaúčtování a bude nutné tyto doklady vrátit k doplnění, případně k opravě. Bude záležet na klientovi, jak rychle se mu podaří provést opravu a doplnění vrácených dokladů a předání zpět k zaúčtování.

 

 

Článek V  –  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Stanovení termínu platby je důležité z důvodu případných smluvních pokut či úroků z prodlení v případě, že dojde ze strany klienta k opožděné platbě. Je tedy vhodné vymezit zda za den úhrady se považuje den, kdy je částka odepsaná z účtu mandanta nebo je to den, kdy je částka připsaná na účet mandatáře. Velice těžko se může určit množství účetních dokladů. Na začátku se tedy stanoví cena za zpracování účetnictví. Pokud v následujících období ch dochází k nárůstu objemu účetních dokladů, je vhodné provést určité navýšení ceny.

 

 

 

Článek VI  –  VALORIZACE

 

Valorizace je opravdu nutná, i když ji nechtějí některé firmy do smlouvy zakotvit, protože náklady neustále stoupají.

 

 

Článek VII  –  DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

 

 

 

Článek VIII  –  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 

Jakékoliv změny, doplňky a dodatky smlouvy jsou řešeny písemně ve formě číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami

 

 

 

 

 

Místo, datum                                                                                      Místo, datum

Podpis Mandanta                                                                              Podpis Mandatáře