Účetnictví neziskových organizací od Numero

 

Nezisková organizace je jakákoliv organizace, která je založena za jiným  účelem  než je podnikání. Je to organizace ve smyslu nerozdělování zisku. Může vytvářet zisk, ovšem ten musí být použitý na cíle dané organizace.

 

Co to jsou neziskové organizace

 

  • občanská sdružení vč. odborů
  • politické strany a politická hnutí
  • církve a náboženské společnosti včetně jimi zakládaných právnických osob
  • obecně prospěšné společnosti

–       zájmová sdružení právnických osob

–       organizace s mezinárodním prvkem

–       nadace a nadační fondy

–       společenství vlastníků jednotek

–       veřejné vysoké školy

–       honební společenství

–       profesní a jiné komory

–       jiné subjekty, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání

 

Neziskové organizace svou registrací u rejstříkového soudu nabývají právní subjektivitu, stávají se právnickými osobami a tímto vzniká povinnost vedení účetnictví. Každá účetní jednotka je povinna vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku.

Vedení účetnictví je nezbytné pro efektivní hospodaření, správný odvod daní a kontrolu s hospodařením peněz.

 

Účetnictví neziskových organizací musí být vedeno v plném nebo zjednodušeném rozsahu.

 

 

Neziskové organizace, které mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu patří:

 

–       církev a náboženské společnosti nebo církevní instituce

–       občanská sdružení  nebo jejich organizační jednotky s právní subjektivitou

–       nadační fondy, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti a honební společenstva

 

Tyto organizace mohou vést účetnictví ve zjednodušené podobě jako účetní soupis, kde jsou evidovány pouze účetní skupiny.

V účetnictví neziskových organizací nejsou tvořeny rezervy a opravné položky. Účetní uzávěrka se sestavuje v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny a účtování v deníku a hlavní knize může být spojeno,

 

 

Ostatní neziskové organizace vedou účetnictví  v plném rozsahu, souběžně v účetním deníku, v hlavní účetní knize a analytické knize. Zákon o účetnictví doplňují vyhlášky ministerstva financí, které vymezují účetní metody a jejich obecné uspořádání.