Povinné výkazy pro roční závěrku

 

Finanční nebo účetní výkazy je pojem, který se používá pro souhrnné označení povinných výkazů vyjadřující základní finanční situaci podniku.

Základní finanční výkazy jsou:

  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Cash flow

 

Rozvaha

Nazýváme jí také bilance. Označuje soupis majetku podniku v peněžním vyjádření z hlediska jeho formy  zdrojů financování k určitému časovému okamžiku. Významnou součástí obchodní zdatnosti podniku je udržení majetkově-finanční stability. Tím se rozumí schopnost podniku vytvářet a trvale udržovat správný vztah mezi majetkem a používaným kapitálem nebo-li mezi aktivy a pasivy. Tuto rovnováhu podniku popisuje právě rozvaha. Jde o písemný přehled o majetku podniku nebo organizace a jeho zdrojích k určitému datu. Měla by být strukturována tak, aby ukazovala co podnik vlastní a z jakých zdrojů tento majetek pořídil. Další údaj, který by měla rozvaha obsahovat, je finanční situace tj. hospodářský výsledek  jako saldo mezi aktivy a pasivy, stupeň zadlužení, likvidity aj.

Aktiva (majetek)

Dlouhodobý majetek

Oběžná aktiva

 

 

Pasiva (kapitál)

Vlastní kapitál

Cizí zdroje (dluhy)

Krátkodobé závazky z obchodního styku

 

Rozvaha je sestavována minimálně ke konci účetního období jako konečná rozvaha. Lze ji však sestavovat i častěji, např. čtvrtletně, půlročně apod. Je nutné ji sestavovat při mimořádných událostech jako např. při založení podniku, při rozdělení podniku či likvidaci. Taková rozvaha se nazývá mimořádná rozvaha.

Rozvaha tvoří roční závěrku.

 

Výkaz zisků a ztrát

Nazýváme jí také výsledovka. Označuje finanční výkaz, který zachycuje vztahy mezi výnosy a podniku za určité období a náklady potřebnými  na jejich vtvoření. Informuje vlastně o tom, jak úspěšný podnik byl a jakého dosáhl hospodářského výsledku.

Výsledovka spolu s rozvahou a  doplňující přílohou tvoří roční závěrku.

 

Cash flow

Nazýváme ho česky peněžní tok. Je to pojem, který označuje rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji za sledované období. V tomto výkazu jsou uvedeny skutečné hotovostní toky.

Můžeme je dělit na:

Cash flow z provozní činnosti

Jsou to všechny peněžní toky, které vyplývají  z hlavní podnikové činnosti.

 

Cash flow z investiční činnosti

Zde se počítá pořízení a prodej hmotného a nehmotného majetku, dále poskytování dlouhodobých půjček a přijímání jejich splátek

 

Cash flow z finanční činnosti

Zahrnují finanční toky ovlivňující velikost jmění jednotky, přijaté půjčky nebo úvěry zabezpečující navýšení vlastního kapitálu.

 

Cash flow se vykazuje v přehledu o peněžních tocích jako součást účetní závěrky.

 

 

Forma a přesná struktura finančních výkazů se může v jednotlivých státech lišit. Je dána platnými účetními předpisy v daném státě nebo účetními standardy.

 

Finanční výkazy Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát jsou povinnou součástí účetní závěrky podniku.