Standardy pro finanční výkaznictví IFRS

 

Účetní standardy jsou určeny pro účetní jednotky, které podléhají povinnosti vykazovat výsledky hospodaření a stav majetku a závazků v jiných standardech, např. v mezinárodních standardech pro finanční výkaznictví.

 

V současné době existují tři významné linie mezinárodní účetní harmonizace.

 

Jedná se o:

  • Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví IFRS
  • Obecně uznávané účetní principy US GAAP
  • Směrnice rady evropských společenství

 

Přední pozici zaujímají IFRS a US GAAP. Představují efektivní a rychlé řešení problémů společností operujících na kapitálových trzích.

 

IFSR

International Financial Reporting Standards jsou vydávány již od roku 1973 Výborem pro mezinárodní účetní standardy IASC (International Accounting Standards Commitee) pod názvem IAS (Mezinárodní účetní standardy). Roku 2001 byl Výbor IAS nahrazen Radou IASB (International Accounting Standards Board) se sídlem v Londýně. Rada dále pokračuje ve vydávání nových a aktualizovaných standardů pod názvem IFRS. Tyto standardy postupně nahrazují dřívější IAS.

 

Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví jsou projevem snahy o celosvětovou harmonizaci finančního účetnictví. Cílem standardů je dosažení vysoké míry srovnatelnosti a transparentnosti účetních závěrek v celosvětovém rozsahu.

 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví jsou v souvislosti se vstupem do Evropské Unie povinně platné pro všechny účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů. Regulovaným trhem v ČR je Burza cenných papírů a RMS systém. Tyto účetní jednotky mají povinnost podle IFRS účtovat a sestavovat účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávy, a to od prvního účetního období po vstupu ČR do EU.

 

Zákon o účetnictví 563/1991 Sb.,  definuje použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky.

Povinnost vykazovat podle IFRS má:

 

  • účetní jednotka, která je obchodní společností a emituje cenné papíry na evropském trhu

 

  • účetní jednotka uvedená v § 22 odst. 3 písm. a) nebo b) a v odst. 2 (dceřiné a přidružené společnosti, jejichž mateřská společnost zpracovává IFRS), u které lze předpokládat, že k rozvahovému dni bude mít povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za použití IFRS, může rozhodnout o použití IFRS k uvedenému rozvahovému dni. Rozhodnutí o použití IFRS včetně období podléhá schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky.

 

Zavedení IFRS umožňuje českým podnikům vstoupit na mezinárodní kapitálový trh. Zlepšuje průhlednost vykazovaných informací o společnosti a jejich čitelnost pro mezinárodní investory.

 

Účetní závěrka je upravena standardem IAS 1 Předkládání účetní závěrky . Podle něj musí závěrka obsahovat:

 

 

US GAAP

US Generally Accepted Accounting Principles – obecně uznávané účetní zásady nevznikly jako snaha o harmonizaci účetnictví, ale jako národní úprava účetnictví USA. US GAAP jsou dobrovolné, nejsou dány zákonem a slouží především pro investory.

 

 

Nový standard IFRS 15

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IABS) a americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) vydaly 28. května 2014 nový Mezinárodní účetní standard IFRS 15 „Výnosy ze smluv se zákazníky“.

Tento nový účetní standard nahrazuje všechny stávající mezinárodní a americké účetní předpisy upravující účtování výnosů, tj. IFRS i US GAAP předpisy. Jeho platnost bude od 1.1.2017. Aplikace u českých firem bude záviset na tom, kdy tento standard schválí EU.